Mgr. Jana Adámková

ADVOKÁT V ÚSTÍ NAD ORLICÍ


Občanské právo

Zaměření především na tvorbu smluv, vymáhání pohledávek, náhradu škody a nemajetkové újmy, závazkové právo, spotřebitelské spory, dědické řízení a další oblasti. 

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnavatele i pro zaměstnance, řešení problematiky ukončení pracovního poměru, odstupného, tvorba smluvních dokumentů, vymáhání nevyplacených mezd, náhrada škody apod. 

Rodinné právo

Komplexní právní služby v oblasti rodinného práva - zejména se jedná o řešení problematiky rozvodů, manželského majetkového práva, rodičovské odpovědnosti,  výživného a mnohých dalších oblastí.

Právo nemovitostí

Právní poradenství a tvorba dokumentů při řešení dispozic s nemovitými věcmi. Komplexní řešení pro koupi, výstavbu, darování, věcná práva, nájemní i podnájemní vztahy a další oblasti.

Pojistné plnění

Stali jste se obětí dopravní nehody? Stal se Vám v zaměstnání úraz? Máte pocit, že Vám pojišťovna odmítá bezdůvodně vyplatit pojistné plnění? Nebo zkrátka jen nevíte, jak si zajistit znalecký posudek, nebo nároky uplatnit? Vymáhání pojistného plnění, včetně zajištění odborných posudků pro Vás zajistíme za transparentních a předem dohodnutých podmínek. Náklady právního zastoupení se vždy snažíme primárně vymáhat po pojistiteli.

Trestní právo

Profesionální pomoc klientům v rámci trestního řízení. Obhajoba a zastupování v trestním řízení, zastupování poškozených, uplatňování nároku na náhradu nemajetkové újmy a škody. Svým klientům nabízíme individuální přístup, bez osobního hodnocení případů, profesionální nadhled.

Správní právo

Profesionální pomoc v oblasti správního práva, včetně zastoupení ve správním nebo přestupkovém řízení, zastoupení před jinými orgány státní správy i ve správním soudnictví.

Ochrana osobních údajů

Pomoc v oblasti ochrany osobních údajů. Konzultace, příprava formulářů, interních směrnic, zpracovatelských smluv, záznamů o činnostech zpracování, externí výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů apod.

Nenašli jste, co jste hledali?

V krátké webové prezentaci lze jen těžko obsáhnout všechny oblasti, které nám právo přináší. Poskytuji právní služby v rámci generální praxe, pokud potřebujete pomoc ve specifické oblasti, kontaktujte mne. Vzhledem ke spolupráci s odborníky v jiných oblastech Vám pomohu nalézt řešení, případně Vám mohu poskytnout kontakt na osobu specializující se na danou oblast.